STATUT SZKOŁY

REGULAMIN BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW