1. Kadencja władz SU trwa jeden rok szkolny.
2. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku.
3. Wybory są:
a) powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu;
b) równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos;
c) bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę SU;
d) tajne, tzn. wybór jest anonimowy.
4. Kandydować może każdy uczeń.
5. Kandydaturę zgłasza się pisemnie podając:
- imię i nazwisko,
- listę minimum 10 osób popierających danego kandydata.
6. Okres składania kandydatów trwa tydzień od daty podania terminu wyborów.
7. Zgłoszenia kandydatów wrzuca się do skrzynki uczniowskiej poczty.
8. Komisje wyborczą powołuje opiekun SU, podając skład do publicznej wiadomości.
9. W skład komisji wyborczej wchodzą 3 osoby.
10. Komisję wyborczą stanowią uczniowie, którzy nie kandydują w wyborach.
11. Do zadań komisji wyborczej należy:
a) podanie listy kandydatów najpóźniej tydzień przed wyborami,
b) przygotowanie kart wyborczych,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie
e) sporządzenie protokołu z głosowania.
12. Każdy kandydat ma prawo do prowadzenia kampanii wyborczej, powołania sztabu wyborczego, rzecznika prasowego, który będzie go promował.
13. Kampania wyborcza trwa 10 dni od momentu zamknięcia listy wyborczej, tylko na terenie szkoły, w czasie przerw i po lekcjach.
14. W czasie kampanii nie można, m.in.:
a) oczerniać kontrkandydatów
b) niszczyć mienia szkoły i sztabów wyborczych innych kandydatów.
15. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów do 4 – osobowego Zarządu SU.
16. Na karcie powinna znajdować się informacja o sposobie głosowania.
17. Członkami Zarządu SU zostają osoby, które otrzymały kolejno największą ilość głosów.
18. Głosowanie odbywa się w dniu określonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z SU podczas długiej przerwy.
19. Po dokonaniu wyboru uczeń wrzuca kartę do opieczętowanej urny.
20. Wyniki głosowania są ogłaszane przez Komisję Wyborczą najpóźniej następnego dnia po wyborach.
21. Rada SU może odwołać członka Zarządu SU na podstawie wniosku złożonego przez minimum 20 wyborców.
22. W przypadku rezygnacji któregoś członka z pełnionej funkcji w Zarządzie wchodzi osoba z kolejną największą liczba głosów.